Projectontwikkeling

TSU ONTWIKKELING (her-) ontwikkelt voor eigen risico woning- en utiliteitsbouwprojecten. Door het aantal woningen per project niet te groot te maken bereiken wij een aantal voor ons belangrijke speerpunten. 

 

  1. Al onze klanten zijn ons even waardevol. Door de omvang klein te houden kunnen wij elke klant de aandacht geven die ze verdient en zijn de belangen en wensen ook gewaarborgd. 
  2. Normaal gesproken wordt er een verkoopdrempel gehanteerd voordat er wordt gestart met de bouw. Dit houdt in dat er een bepaald percentage van de woningen verkocht moet zijn voordat daadwerkelijk wordt gestart met de bouw. Deze verkoopdrempel ligt vaak rond de 60%, in tijden van crisis wordt dit percentage hoger (70% en soms zelfs 80%) om het risico beperkt te houden. Bij kleinschalige projecten wordt dit percentage eerder bereikt waardoor er na start verkoop ook eerder gestart kan worden met de realisatie. 

Projectontwikkelingsadvies

Door onze jarenlange ervaring in de projectontwikkeling zijn wij in staat om onze kennis en ervaring aan te bieden aan partijen die deze achtergrond niet hebben. Wij kunnen desgewenst voor u ontwikkelingsstudies opstellen inclusief een globaal kostenplaatje, een risicoanalyse, marktanalyse en een tijdspad. Facultatief kunnen wij de uit ontwikkeling faciliteren.


Quickscan haalbaarheid locatieontwikkeling

Vaak willen onze opdrachtgevers hun ambities bij het ontwikkelen van een locatie snel en efficiënt toetsen op haalbaarheid. Het gaat daarbij om:
•    financiële aspecten (kosten en opbrengsten);
•    ruimtelijke aspecten (streekplan, bestemmingsplan, ruimtelijke inpassing); 
•    mobiliteitsaspecten (verkeerscirculatie);
•    milieuaspecten (watertoets, geluid, luchtkwaliteit); 
•    juridische aspecten (o.a. vergunningen als de omgevingsvergunning); 
•    natuur en landschap (flora- en faunawet, bodem, landschapsplan); 
•    archeologische en cultuurhistorische aspecten; 
•    demografische aspecten.

Al deze aspecten worden integraal in onze 'Quickscan Haalbaarheid Locatieontwikkeling' getoetst. Na het uitvoeren van de quickscan wordt samen met de opdrachtgever een "go/no go"-beslissing genomen, waarna (eventueel) verder gegaan wordt met de locatieontwikkeling.